Luopioisten Säästöpankkisäätiön säännöt

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Luopioisten Säästöpankkisäätiö sr ja kotipaikka Pälkäne.

2 § Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on Pirkanmaan alueen elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen sekä säästäväisyyden ja taloudellisen kasvatuksen edistäminen. Säätiön tarkoituksena on myös säästöpankkitoiminnan perinteen vaaliminen ottaen huomioon luopioislainen tausta sekä urheilun ja kulttuurin tukeminen pääpainona Pälkäneen alue.

3 § Säätiön tarkoituksen toteuttaminen

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan antamalla avustuksia ja apurahoja ja tukemalla muuten taloudellisesti säästäväisyyden ja taloudellisen kasvatuksen edistämistä sekä tukee urheilua, kulttuuria ja alueen elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja taloudellista kehitystä koskevaa tutkimusta, koulutusta ja muuta työtä sekä näiden tulosten tunnetuksi tekemistä.

Säästöpankkitoiminnan perinteen vaalimiseksi säätiö kerää ja tallettaa toimialueensa säästöpankkiperinnettä.

4 § Säätiön omaisuus

Säätiötä perustettaessa sen omaisuus muodostuu yhteensä 92 500 Ikaalisten Säästöpankki Oy:n osakkeesta, jotka Luopioisten Säästöpankki saa vastineeksi liiketoimintansa luovutuksesta Ikaalisten Säästöpankki Oy:lle.
 
Säätiön omaisuudesta kuuluu sitä perustettaessa kaksi kolmasosaa (2/3) eli 61 667 osaketta peruspääomaan ja yksi kolmasosa (1/3) eli 30 833 osaketta käyttörahastoon. Käyttörahastoon tulevat myös säätiön omaisuuden tuotto sekä säätiön saamat lahjoitukset ja muut mahdolliset tulot.

Säätiö on oikeutettu luovuttamaan vastineeksi saamansa osakkeet niiden käyvästä hinnasta. Osakkeiden luovuttaminen ei saa haitata säästöpankkiosakeyhtiön liiketoimintaa eikä suuntautua sen kanssa kilpaileville tahoille.

5 § Säätiön omaisuuden hoito

Säätiön omaisuus on sijoitettava varmalla ja tuottavalla tavalla. Säätiö ei saa harjoittaa liiketoimintaa.

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttamaan omaisuuttaan muullakin tavoin.

6 §Säätiön toimielimet

Säätiön toimieliminä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka ennen toimikauden alkua on täyttänyt 68 vuotta.

7 § Hallintoneuvosto

Säätiön hallintoneuvostoon kuuluu vähintään kaksitoista (12) ja enintään kaksikymmentäneljä (24) jäsentä. Säätiön hallituksen jäsen tai asiamies ei saa olla hallintoneuvoston jäsen. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän päättää ja jäsenet valitsee hallintoneuvoston varsinainen kokous. Jäsenet valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan siten, että heistä on vuosittain erovuorossa kolmasosa.

Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen hallintoneuvoston varsinaisen kokouksen päättymisestä ja kestää kolmen (3) vuoden kuluttua pidettävän hallintoneuvoston varsinaisen kokouksen päättymiseen.

Hallintoneuvoston varsinainen kokous valitsee vuosittain hallintoneuvostolle puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan, joiden toimikausi alkaa valinnan suorittaneen kokouksen päättyessä ja kestää hallintoneuvoston seuraavan varsinaisen kokouksen päättymiseen asti.

8 § Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa säätiön hallintoa.

Hallituksen, hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan on annettava hallintoneuvostolle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallintoneuvoston tehtävien hoitamiseksi.

9 § Hallintoneuvoston kokoukset

Hallintoneuvosto kokoontuu vuosittain varsinaiseen kokoukseen huhti -  toukokuussa.

Hallintoneuvosto kokoontuu muulloinkin, jos hallintoneuvoston puheenjohtaja pitää sitä tarpeellisena tai jos vähintään kolmasosa (1/3) hallintoneuvoston jäsenistä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii.

Hallintoneuvoston kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta säätiön tiedossa olevalla jäsenen postiosoitteella tai jäsenen kutsun toimittamista varten säätiölle ilmoittamalla sähköpostiosoitteella. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Hallintoneuvoston kokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet (1/2) jäsenistä.

Säätiön omistaman pankin hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus hallintoneuvoston kokouksissa.

10 § Hallintoneuvoston varsinainen kokous

Hallintoneuvoston varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös;

2. esitetään tilintarkastajien antama tilintarkastuskertomus;

3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aiheen;

4. päätetään hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista ja kulujen korvaamisen perusteista;

5. päätetään hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä;

6. valitaan hallintoneuvoston jäsenet;

7. valitaan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;

8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä;

9. valitaan hallituksen jäsenet;

10. valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja;

11. käsitellään hallituksen ehdotus kuluvan tilikauden talousarvioksi;

12. päätetään hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenen esityksestä tukien ja apurahojen jakamisesta

13. asetetaan tarvittaessa vaalivaliokunta valmistelemaan hallintoneuvoston varsinaisessa kokouksessa suoritettavia vaaleja;

14. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista hallintoneuvosto lain tai näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään.

11 § Hallitus

Säätiön hallitukseen kuuluu vähintään 4 ja enintään 6 jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärän päättää ja jäsenet valitsee hallintoneuvoston varsinainen kokous. Jäsenet valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan siten, että heistä on vuosittain erovuorossa kolmasosa.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen hallintoneuvoston varsinaisen kokouksen päättymisestä ja kestää kolmen (3) vuoden kuluttua pidettävän hallintoneuvoston varsinaisen kokouksen päättymiseen.

Hallintoneuvosto voi erottaa hallituksen jäsenen ennen toimikauden päättymistä. Erotetun jäsenen toimikausi päättyy, kun erottamisesta on päätetty, jollei päätöksessä muuta määrätä.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallintoneuvoston varsinaisen kokouksen jälkeen pidettävässä ensimmäisessä hallituksen kokouksessa.

Hallitus voi tarvittaessa asettaa asioiden valmistelua varten valiokuntia.

12 § Hallituksen tehtävät

Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Säätiön varojen sijoittamisesta ja omaisuuden luovuttamisesta päättää hallitus.

Hallitus nimeää edustajan tai edustajat pankin yhtiökokouksiin

Hallitus valitsee ja erottaa säätiön toimitusjohtajan.

13 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on kutsuttava koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille kirjallisesti tai muuten todisteellisesti viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet (1/2) jäsenistä.

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

14 § Pöytäkirja

Hallintoneuvoston ja hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

15 § Toimitusjohtaja

Säätiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa säätiön hallitus.  
    
Toimitusjohtajalla on oikeus erota tehtävästään. Eroaminen tulee voimaan aikaisintaan, kun siitä on ilmoitettu hallitukselle.
    
Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

16 § Säätiön edustaminen

Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen jäsenen tai hallituksen siihen oikeuttaman säätiön toimihenkilön tai muun henkilön kanssa.

17 § Tilintarkastajat

Säätiöllä on sen tilien ja hallinnon tarkastusta varten yksi (1) tilintarkastaja ja, mikäli tarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö, yksi (1) varatilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi. Tehtävä päättyy, kun tarkastettavaa tilikautta koskeva tilinpäätös on vahvistettu hallintoneuvostossa.

18 § Tilikausi

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.  Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös on annettava tarkastettavaksi maaliskuun 15 päivään mennessä tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa maaliskuun loppuun mennessä.

19 § Patentti- ja rekisterihallitukselle tehtävät ilmoitukset

Säätiön hallituksen on kesäkuun loppuun ilmoitettava tilinpäätös tase-erittelyineen, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus rekisteröitäviksi patentti- ja rekisterihallitukselle. Ilmoitukseen on liitettävä jäljennökset mainituista asiakirjoista.

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan ja edustamiseen oikeutetun vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus patentti- ja rekisterihallitukselle.

20 § Sääntöjen muuttaminen sekä säätiön sulautuminen ja purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta, säätiön sulautumisesta toisen säätiön kanssa ja säätiön purkamisesta päättää hallintoneuvosto. Jotta päätös tulisi hyväksytyksi, on vähintään kahden kolmasosan (2/3) hallintoneuvoston kaikista jäsenistä kannatettava ehdotusta, ellei laissa edellytetä suurempaa enemmistöä.

21 § Puretun tai lakkautetun säätiön varojen käyttö

Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, käytetään säätiön varat säästäväisyyttä ja taloudellista kasvatusta edistäviin ja entisen Luopioisten Säästöpankin toimialueen elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja taloudellista kehitystä tukeviin tarkoituksiin.

Säätiön tarkoituksena on Pirkanmaan alueen elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen